MO Maribor nadaljuje z izvedbo izglasovanih projektov participatornega proračuna in usklajuje protokol nadaljnje izvedbe participatornega proračuna s sveti MČ in KS
vodoravna delilna črta

 

 V letu 2015 je bil izveden pilotni projekt participatornega proračuna v MČ Radvanje. Občani so izglasovali 14 projektov za katera so bila tudi zagotovljena sredstva v občinskem proračunu po posameznih uradih.

 

 

Trenutno sta zaključena dva projekta, izvaja se devet projektov pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da potek izvajanja vsakega projekta teče vse od priprave dokumentacije do zaključene izvedbe projekta. Večina komunalnih projektov je bilo podanih zgolj na idejni ravni zato je bilo največ časa vloženega v pripravo investicijske in tehnične dokumentacije.

 

 

Znotraj proračunske postavke Urada za komunalo, promet in prostor je uvrščenih devet izglasovanih projektov pri čemer se je do danes izvedlo slednje:

 

- Omejitev hitrosti na Pohorski ulici od krožišča na Lackovi do spodnje postaje Vzpenjače in obratno (PROJEKT: Povečanje prometne varnosti na Pohorski ulici)

- Ureditev prehoda za pešce na Streliški proti trgovini Tuš. Obojestranska ureditev zvočnih hitrostnih ovir pred prehodom, prehod za pešce kontrastno poudarjen (na modri podlagi) in opremljen z vertikalno prometno signalizacijo. Čakamo še na dve utripajoči rumeni luči na vsaki strani prehoda za pešce, ki sta naročeni in bosta do konca meseca tudi v funkciji (PROJEKT: Ureditev prehoda za pešce na Streliški proti trgovini Tuš).

- Dva koša za smeti ob Pekrskem potoku sta nameščena, za preostali dve lokaciji smo v dogovoru s predlagatelji participatornega proračuna saj predlagane lokacije niso na občinski parceli (PROJEKT: Namestitev košev za odpadke).

- V postopku javnih naročil je izdelava IDZ PZI otroškega igrišča na Macunovi ulici. (PROJEKT:Ureditev otroškega igrišča).

- Zasaditev korit – hortikulturna ureditev Radvanja bo izvedena v začetku novembra, se pa dogovarjamo s predlagatelji participatornega proračuna (na njihov predlog), da bi hortikulturno ureditev izvedli poslovni subjekti iz Radvanja v okviru Odloka o rabi javnih površin. (PROJEKT: Hortikulturna ureditev Radvanja).

- Za lokacijo Ob ribniku smo predlagali, da se namesto dvignjenega pločnika izvede pot za pešce v isti ravnini kot je cesta, saj smo omejeni s prostorom. (PROJEKT: Ureditev pločnika na ulici Ob Ribniku).

 

 

Pri projektu »Sanacija radvanjskega trga« je potrebno urediti lastniška razmerja saj MO Maribor ni lastnik zemljišč zato se lahko izvedba zamakne v prihodnja obdobja.

 

 

Znotraj proračunske postavke Urada za vzgojo, izobraževanje, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost sta umeščena dva projekta. Program izobraževanja otrok o vrtnarjenju se je začel izvajati v okviru vsebin, ki so dogovorjene z OŠ Ludvika Pliberška v začetku šolskega leta 2016/2017. OŠ Ludvika Pliberška je pripravila idejno zasnovo, postavili so zaščitno ograjo, kjer bodo visoke grede in pričeli z nabavo materiala za ureditev visokih gred, kar je že del učnega procesa.

 

 

PROJEKT: Skupnostna oskrba starejših krajanov se že izvaja s strani Zavoda za dolgotrajno pomoč Maribor - Aloja. Naslov predavanj in izobraževanj, ki se odvijajo v Radvanju, je »Živeti z demenco-preprečevanje, zgodnje prepoznavanje demence in podpora osebam z demenco in njihovim svojcem«. Program pošiljamo v prilogi.

 

 

Znotraj proračunske postavke Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanja narave je izvedba projekta Pohorski park doživetij. MO Maribor je skupaj z Iniciativo mestni zbor samoorganizirane mestne četrti Radvanje in predlagateljem projekta Pohorski park doživetij poiskala alternativno rešitev za izvedbo projekta in sicer na območju nekdanjega igrišča ob Macunovi ulici v Radvanju. Za ta del bo še v letošnjem letu izvedena krajinsko arhitekturna rešitev za ureditev območja. V načrt bo zajeta tako ureditev otroškega igrišča, kot infrastrukture z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi vsebinami o naravi, gozdnem prostoru in primernem obnašanju v naravnem okolju. Zaključek projekta je načrtovan v letu 2017.

 

 

Dokončanje zahtevnejših projektov ni možno natančno datumsko opredeliti, potrebno je najprej upoštevati veljavne pravne podlage, pripraviti ustrezno investicijsko in tehnično dokumentacijo za projekte, kjer je to potrebno.

 

 

Evalvacija in izhodišče za nadaljevanje participatornega projekta MO Maribor

 

 

Participatorni proračun je pilotni projekt in ravno zaradi njegove narave so se vsi v času izvedbe učili na procesih, ki so se izvajali. Prav tako pa je za nadaljnje uspešne aktivnosti na tem področju potrebna evalvacija in izhodišče kako naprej, kar je bilo pripravljeno s strani delovne skupine, ki je bila s strani župana imenovana in mestne uprave. Končno poročilo delovne skupine je vsebovalo tudi priporočila, katere so se skupaj s protokolom, ki se je pripravljal v mestni upravi, združila v en skupen dokument.

 

 

S predsednicami in predsedniki (predstavniki) MČ in KS je bilo dogovorjeno, da se sveti MČ in KS opredelijo do "Predloga protokola MU MOM za izvajanje projekta participatornega proračuna", ki ga je pripravila delovna skupina za izvedbo pilotnega projekta za sodelovanje občanov pri pripravi proračuna. Izmed 17 svetov MČ in KS, je 7 svetov potrdilo predlog, 4 sveti so predlog zavrnili, 6 svetov ni bilo sklepčnih oziroma niso imeli seje v mesecu septembru.

 

 

Vse nadaljnje aktivnosti glede izvajanja participatornega proračuna v prihodnje se bo doreklo po dokončni uskladitvi dokumenta, ki podaja smernice za naprej. V naslednjem tednu bomo na MO Maribor sklicali sestanek s predstavniki IMZ, kjer bomo dorekli nadaljnje aktivnosti v zvezi s projektom participatorni proračun. V tem času se je namreč pojavilo veliko tem o katerih želimo govoriti s predstavniki IMZ. MO Maribor si bo prizadevala, da se projekt širi v skladu z dokumentom, ki je v pripravi, saj je za uspešno izvedbo projekta v prihodnje potrebno urediti dolgoročne pogoje in način izvedbe.

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  žIVETI Z DEMENCO - PROGRAM
vodoravna delilna črta