Izvedba dodatnih ukrepov za povečanje varnosti udeležencev v cestnem prometu na Koroški cesti
vodoravna delilna črta
26.7.2016

Na podlagi meritev hitrosti, pobud Akterjev Koroške ceste, stališča delovne skupine za Koroško cesto in na podlagi predloga izboljšanja vodenja pešcev in kolesarjev na delu Koroške ceste, ki ga je izdelala Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo za Koroško cesto, se je na Koroški cesti v skladu s Celostno prometno strategijo MO Maribor, uvedlo območje omejene hitrosti »CONA 30«. Dodatno se bo v začetku meseca avgusta dvignilo dva prehoda za pešce in umestilo urbano opremo, ki je bila planirana za postavitev v letu 2015. Končni cilj vseh aktivnosti, ki potekajo na Koroški cesti, je preoblikovanje in izboljšanje prostora mestnega jedra ter izvedba trajne rešitve na podlagi leta 2010 izvedenega javnega natečaja.

 

 

Mestna občina Maribor uresničujejo soglasno sprejeto Celostno strategijo mesta Maribor na mestnem svetu, ki v ospredje postavlja prebivalce Maribora. S tem želi razbremeniti mestno središče motoriziranega prometa vsaj za 15 odstotkov, zagotoviti večjo varnost pešcev in kolesarjev in dvigniti kakovost življenja. Povečanje varnosti udeležencev prometa se v mestnih jedrih in naseljih izvaja z uvedbo območij omejene hitrosti »CONA 30«. V Mariboru imamo tako urejenih območij osem, ki dobro delujejo in se je po uvedbi cone in meritvah hitrosti s sistemom VIASIS hitrost na teh cestah bistveno zmanjšala.

 

 

Na Koroški cesti je tako v skladu s Celostno prometno strategijo in na podlagi strokovnega predloga izboljšanja vodenja pešcev in kolesarjev na delu Koroške ceste, ki ga je izdelala Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo za Koroško cesto, po prenehanju začasne »eksperimentalne« prometne ureditve iz 6. 7. 2016 vzpostavljeno območje omejene hitrosti »CONA 30«.

 

 

V času »eksperimentalne« ureditve Koroške ceste se je nadaljevalo merjenje hitrosti motornih vozil, ki je pokazalo, da se je povprečna hitrost voznikov po eksperimentalni ureditvi zmanjšala a kljub temu več kot polovica voznikov še vedno prekorači omejitev 30 km na uro. Vozniki motornih vozil kljub omejitvi hitrosti, le te še vedno ne upoštevajo, pri čemer ogrožajo ostale udeležence v prometu, kolesarje in voznike motornih koles.

 

Josip Rotar, predsednik Mariborske kolesarske mreže in član delovne skupine za Koroško cesto, je povedal: »Izboljšave na Koroški cesti je potrebno nadaljevati, ker so se v lanskem letu spremembe šele prav začele. Tudi drugod po svetu se spremembe ne zgodijo čez noč, ampak je za to potreben proces. Pri tem se bodo morale določene ustaljene potovalne navade nekoliko spremeniti. Na Koroški cesti morajo prioriteto ponovno dobiti pešci, kolesarji in javni potniški promet, ker gre za ulico v središču mesta. Dvignjeni prehodi bodo izboljšali varnost pešcev in omogočili boljšo dostopnost do tržnice ter posledično oživitev tega dela mesta. Kolesarske pasove je nujno potrebno ponovno označiti, ker kolesarjem prav tako pripada prometna površina na tem odseku. Verjamem, da bodo marsikateremu vozniku ti ukrepi dvignili pritisk, vendar pa se mora zavedati, da mu lastništvo avtomobila še ne daje večje pravice do uporabe ceste pred ostalimi udeleženci. Zato bi vse udeležence v prometu pozval k strpnosti in upoštevanju prometnih predpisov.«

 

 

Sočasno so na ogroženo varnost ranljivejših udeležencev prometa na Koroški cesti opozarjali Akterji Koroške ceste (prebivalke in prebivalci, umetniki, trgovci, obrtniki na Koroški cesti) in delovna skupina za Koroško cesto sestavljena iz predstavnikov MO Maribor, strokovnjakov za promet, urbanizem, načrtovanje, predstavnikov civilne družbe in nevladnih organizacij. Upoštevajoč predloge civilne iniciative in strokovnih služb, je Sektor za komunalo in promet MO Maribor odredil spremembo prometnega režima na delu Koroške ceste, ki predvideva izvedbo dveh dvignjenih prehodov za pešce (na Mesarskem prehodu in na Gospejni ulici) in obnovo talne signalizacije med Strmo ulico in Glavnih trgom. Dela bodo traja predvidoma sedem dni s pričetkom v sredo 3. avgusta 2016.

 

Doc. dr. Marjan Lep iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru je dodal: »Čeprav se večina voznikov osebnih avtomobilov v začasnem režimu na delu Koroške ceste med Strmo ulico in Glavnim trgom počuti nelagodno, so opazovanja, štetja in meritve pokazale, da pešci cesto lažje prečkamo, avtobusi ne nabirajo zamude, kolesarji smo nekoliko izgubljeni, da pa promet osebnih avtomobilov »teče lepše« kot prej. Posledica tega dejstva je, da so hitrosti osebnih avtomobilov pogosto še vedno bistveno previsoke. Z načrtovanimi posegi in korekcijami želimo predvsem zmanjšati prometno varnostna tveganja ranljivejših uporabnikov tega prostora.«

 

 

Vožnja po odseku Koroške ceste bo v času izvedbe del potekala dvosmerno in le po potrebi izmenično. Voznikom osebnih vozil in ostalim udeležencem v prometu svetujemo, da v času izvedbe del do lokacij v centru mesta dostopajo po alternativnih poteh. Prebivalci Koroške ceste, javni potniški prevoz, dostava in interventna vozila bodo lahko nemoteno dostopala do stanovanj, poslovnih objektov ter prehajala območje izvedbe del. Za pešce, kolesarje, voznike, meščane in obiskovalce ter prebivalce Koroške ceste bo za vsa vprašanja in komentarje odprt stalen elektronski naslov odprtakoroska@maribor.si. Stanovalce in poslovne subjekte na Koroški cesti bomo v naslednjih dneh o izvedbi del še dodatno obvestili preko nabiralnikov.

 

 

V letu 2015 je bila ob koritih z drevesi in kolesarskih stojalih, ki že stojijo na Koroški cesti, predvidena postavitev dodatne urbane opreme na mestih kjer je prometna ureditev predvidela zoožanje cestišča in povečanje urbane površine z namenom, da se omogoči neoviran izvoz za gasilce in onemogoči nepravilno parkiranje oziroma prazen prostor nameni pešcem in kolesarjem. Zaradi omejenih finančnih sredstev je bila nabava preložena in bo izvedena v mesecu avgustu. Odseke Koroške ceste, med Strossmayerjevo ulico in Glavnim trgom, kjer se zaznava nepravilno parkiranje vozil, bo tako zapolnilo šest korit z nasajenimi rastlinami in lesenimi klopmi, koši za smeti in dodatno korito z drevesom.

 

 

Doc. dr. Kaja Pogačar, arhitektka in članica delovne skupine za Koroško cesto dodaja: »Poseg predstavlja korak v procesu preoblikovanja Koroške ceste v smeri kot je bila zamišljena z natečajno rešitvijo iz leta 2010. Koroški cesti kot najstarejši mestni cesti Maribora je potrebno povrniti ugled in pomen kot ga je imela nekoč, to pa bo mogoče s postopnim umirjanjem in umikanjem motoriziranega prometa in dokončno preureditvijo prostora v urejeno in privlačno ulico, ki bo prvenstveno namenjena pešcem, kolesarjem in javnemu potniškemu prometu, kot tudi pestri rabi v zaledju.«

 

 

Strošek izvedbe ukrepov je 15.000,00 EUR (proračunska postavka - Tehnično urejanje prometa). Vsa dela bodo izvedena skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah tako, da ta ne ovira hoje pešcev ter da jih pešci in vozila ne zakrivajo.

 

 

MO Maribor umešča Koroško cesto v sklop prenove jugo zahodnega dela starega mestnega jedra katero želimo financirati iz pridobljenih sredstva na podlagi Trajnostne urbane strategije in tako celostno prenovili Koroško cesto glede na že izdelane, sprejete in potrjene arhitekturne rešitve.

 

__________________________________________________________________________

 

Člani delovne skupine za Koroško cesto:  Aleš Klinc in  Igor Kos, predstavnik MO Maribor, dr. Kaja Pogačar, dr. Marko Renčelj in dr. Marjan Lep iz Univerze v Mariboru,  arhitekta Robert Veselko in Boris Bežan, g. Samo Medved iz podjetja LINEAL ter Josip Rotar, predstavnik Mariborske kolesarske mreže.

 

 

 

vodoravna delilna črta