Poročilo in sklepi iz javnega posveta na temo Mestnega parka
vodoravna delilna črta
26.5.2016

 

Javni posvet, ki je potekal v torek, 24. 5. 2016, je bil nadaljevanje cikla javnih dogodkov na temo mariborskega Mestnega parka. Dogodek je potekal na Evropski dan parkov. Udeležilo se ga je 25 oseb.

 

 

Z namenom, da bi v največji možni meri pritegnili pozornost javnosti in jo vključili v postopek oblikovanja nove podobe Mestnega parka, smo do sedaj, t. j.  v zadnjih šestih mesecih odkar je bila ustanovljena delovna skupina MOM za Mestni park, naredili naslednje korake:

 

 

1.   pripravili spletno anketo in analizirali rezultate 1900 sodelujočih v anketi,

 

2.   v božično-novoletnem času smo skupaj s študenti arhitekture pripravili izložbena dela na temo Mestnega parka v štirih letnih časih, ki so mimoidoče nagovarjala k razmisleku o parku nekoč in danes,

 

3.   organizirali smo okroglo mizo, na kateri so strokovnjaki predstavili pomen parka z različnih vidikov (varstva narave, kulturne dediščine, hortikulturnega in vinarskega),

 

4.   na Svetovni dan Zemlje smo se pridružili svetovni akciji »Drevesa za Zemljo« in v Mestnem parku simbolično zasadili drevo.

 

 

Teme javnega posveta

 

Namen tokratnega dogodka je bil predstaviti aktualne posege v parku in načrtovane aktivnosti. Teme so predstavljali predstavniki MOM in Snage, d.o.o. kot izvajalci gospodarske javne službe, ki so dobili koncesijo za urejanje javnih zelenih površin (tudi Mestnega parka) za obdobje 15 let.

 

 

Povzemamo njihove poudarke:

 

 

-     Rezultati spletne ankete, g. Igor Kos (MO Maribor)

 

o  Predstavljeni so bili rezultati spletne ankete, ki jo je izvedel Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave v obdobju od novembra 2015 do februarja 2016. V anketi je 1900 oseb podalo ustrezne odgovore.

 

o  Rezultati kažejo, da je Mestni park najbolj obiskan poleti in pomladi, ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v popoldanskih urah. Večina anketirancev pride v park nekajkrat na leto, na drugem mestu je odgovor nekajkrat na mesec.

 

o  Glavna razloga za obisk parka sta sprehod (sprehod/sprehod z otroki/sprehod s psom) in druženje. Največ ljudi se giblje na območju treh ribnikov.

 

o  Velika večina je odgovorila, da jih v park pritegne zeleno okolje, sledita odgovora mir ter mogočna in zanimiva drevesa.

 

o  Ljudi v parku najbolj motijo opuščeni bazeni, dotrajana infrastruktura in nepobrani pasji iztrebki.

 

o  V parku bi si obiskovalci najbolj želeli ureditve obstoječih bazenov in oživitev nekdanje kavarne v prostorih današnjega akvarija.

 

 

-     Predlog con v parku, g. Igor Kos (MO Maribor)

 

Delovna skupina MOM za Mestni park je pripravila predlog con za ožje in širše območje Mestnega parka (v prilogi), ki so oblikovane na podlagi pregleda na terenu, dosedanjih izkušenj s prireditvami in nivoja utrjenosti površin. Namen je izogniti se konfliktni rabi prostora v parku, zato bo v vsaki coni veljal določen režim. Na oblikovan predlog obe varstveni službi – Zavod RS za varstvo kulturne dediščine in Zavod RS za varstvo narave – nista imeli večjih pripomb.

 

 

-     Sanacija po žledolomu v Mestnem parku, g. Boštjan Dolenc (MO Maribor)

 

V okviru odprav posledic po žledolomu je bilo zasajenih 91 dreves in 4 grmovnice, odstranjeno pa 29 dreves in 58 panjev ter obrezanih 149 dreves, za zagotovitev ustrezne varnosti in podaljšanje življenjske dobe dreves pa je bilo s posebnimi povezavami urejenih še 26 dreves.

 

 

-     Načrtovana dela v Mestnem parku v letu 2016, g. Boštjan Dolenc (MO Maribor)

 

Predstavljen je bil načrt vzdrževalnih del v parku v letu 2016. Za obnovo poti je planiranih 57.000 EUR, dela se bodo izvajala po prioritetah ter po dogovoru s strokovnimi službami.

 

 

-     Izhodišča za pripravo upravljavskega načrta, ga. Karin Bejo (Snaga)

 

Mestni park potrebuje upravljavski načrt, ki ga bo predvidoma do konca leta 2016 pripravila Snaga skupaj z delovno skupino MO Maribor in drugo zainteresirano javnostjo. Predstavljena so bila izhodišča za pripravo takega načrta, ki bo obsegal naslednje sklope: rastline, vodne površine, utrjene površine, urbana oprema, meteorna kanalizacija, objekti in razsvetljava.

 

 

Javni posvet je povezovala direktorica Zavoda za turizem Maribor – Pohorje ga. Janja Viher.

 

 

Razprava

 

Od prisotnih smo želeli slišati vsebinske pripombe. Predlogi so se nanašali na naslednje teme:

 

-       v delovno skupino MOM bi morali vključiti prostorskega načrtovalca oz. krajinskega arhitekta ter na seje vabiti tiste, ki bi želeli sodelovati.

 

-       pripraviti bi morali načrt urejanja vseh zelenih površin v mestu.

 

-       rešiti bi bilo potrebno problem spuščanja psov s povodca (predlog, da se v določenih urah to dovoli, npr. med 6-9 zjutraj in/ali zvečer).

 

-       urediti bi bilo potrebno razsvetljavo v parku, ki je bila pokradena in delno uničena zaradi žleda.

 

 

Predloge bo delovna skupina, če bo le možno, vključila v nadaljnje načrtovanje.

 

 

Sklep

 

Razumeti je treba, da je proces priprave upravljavskega načrta dolgotrajen in kompleksen, zato bi si delovna skupina MOM že v izhodiščni fazi želela pridobiti konstruktivne pripombe, saj bo tako proces priprave stekel hitreje. Zato bi želeli, da se vse pobude od 1.6. dalje pošiljajo na e-naslov: mestni.park@maribor.si.

 

 

Zahvaljujemo se vsem vpletenim posameznikom in institucijam za sodelovanje.

 

 

 

Delovna skupina MOM za Mestni park

 

Priloge:

 

-       Fotografiji z javnega posveta

 

-       Karti širšega in ožjega območja Mestnega parka s predlogom con

 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Predlog parkovnih con
vodoravna delilna črta