Razpis za direktorja Javnega zavoda za zaščito in požarno reševanje Maribor
vodoravna delilna črta
21.3.2016

 

V ponedeljek, 21.3.2016, je bil objavljen razpis za direktorja Javnega zavoda za zaščito in požarno reševanje Maribor. Razpis vsebuje:

 

Po 36. členu Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor (MUV, št. 9/96) in 11. členu Statuta Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor(št. 02800-17/96, z dne 28.2.1997 in 15.7.2002) Mestna občina Maribor objavlja
 
razpis za imenovanje
DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZA ZAŠČITNO IN POŽARNO REŠEVANJE MARIBOR.
 
 
Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 
-končana VII. stopnja izobrazbe pravne, organizacijske ali ekonomske smeri,
-najmanj pet let delovnih izkušenj,
ali
končana VI. stopnja izobrazbe pravne, organizacijske ali upravne smeri,
najmanj deset let delovnih izkušenj
 
V skladu s 5. odst. 13. člena  Zakonom o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05, UPB1), mora direktor opraviti strokovni izpit  najkasneje v enem letu po nastopu dela.
Direktorja imenuje mestni svet Mestne občine Maribor za dobo štirih let na predlog župana. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja zavoda.
 
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, z življenjepisom in opisom dosedanje poklicne kariere ter program razvoja zavoda za mandatno obdobje naj kandidati pošljejo v desetih dneh od objave razpisa na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor s pripisom Razpis direktorja. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi razpisa.
 
Z odločitvijo mestnega sveta Mestne občine Maribor bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razpis
vodoravna delilna črta