Gradivo za javno razgrnitev
vodoravna delilna črta
25.11.2015

 

Na podlagi 61. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11, 8/14) je mestni svet Mestne občine Maribor na svoji ….. seji dne sprejel
 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PODEŽELJE V OBČINI MARIBOR
 
1.    člen
 
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV, št. 15/2015-UPB-2) se v 9. c členu v točki 1 za petnajsto alinejo doda nova, šestnajsta alineja, ki se glasi:
»- stavbe za spravilo pridelka in druge nestanovanjske kmetijske stavbe v povezavi s 27. členom.«
 
V 9. c členu se v točki 2 za drugo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: »- večstanovanjske stavbe v povezavi z 42. členom odloka,«
 
2. člen
 
V 22. c členu se v tabeli v točki Streha doda nova alineja, ki se glasi: »- pri enostavnih in nezahtevnih objektih je dopustna ravna streha.«
 
3. člen
 
V 26. členu se v točki 1 v peti alineji za vejico doda novo besedilo, ki se glasi:
»če gre za priključevanje objektov na stavbnih zemljiščih izven ali v ureditvenem območju naselij, za objekte na kmetijskih zemljiščih pa le v primeru, da je poseg dopusten z drugimi določili tega odloka,"
 
4. člen
 
V 27. členu se prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Na območju degradiranega prostora »Nad elektrarno« so v okviru pogojev sanacije območja dopustne stavbe za spravilo pridelka in druge nestanovanjske kmetijske stavbe pod naslednjimi pogoji:«
 
V tretji alineji tretjega odstavka 27. člena se besedilo »s slemenom pravokotno na plastnice« črta.
 
5. člen
 
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Spremembe namembnosti in rekonstrukcije obstoječih objektov v objekte z javnimi, poslovnimi ter drugimi dopustnimi dejavnostmi so možne le, če je na funkcionalnem zemljišču objekta mogoče urediti parkirne in manipulativne površine, in če nova namembnost ne poslabšuje pogojev bivanja v sosednjih objektih.
 
Objektom, ki so bili legalno zgrajeni pred uveljavitvijo tega odloka, je dopustno pod pogoji iz prejšnjega odstavka spremeniti namembnost in jih rekonstruirati v večstanovanjske objekte.«
 
 6. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Gradivo za javno razgrnitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradivo za javno razgrnitev pdf
vodoravna delilna črta