Širitev cone 30 v centru mesta
vodoravna delilna črta

 

Mestna občina Maribor še dodatno opravičuje naziv pešcem prijazna občina in zaradi zagotovitve večje varnosti v prometu širi območje cone 30 v večjem delu centra mesta. Z omenjenim ukrepom bo poenotena hitrost prometa na obravnavanem območju, veliko vertikalne signalizacije bo mogoče odstraniti, kakovost bivanja pa se bo dvignila v tudi v ekološkem smislu.
 
Splošna statistika Policijske uprave je pokazala, da se je prometna varnost v letošnjem letu nekoliko poslabšala v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu. Neprilagojena hitrost je še vedno eden od dejavnikov v cestnem prometu, zaradi katere se zgodi preveč prometnih nesreč. Mestna občina Maribor si zato prizadeva, da bi z ukrepi umirjanja prometa, s postavitvijo prometne signalizacije za omejitev hitrosti in drugimi ukrepi zmanjša hitrost udeležencev v prometu na najbolj izpostavljenih in prometno nevarnih odsekih.
 
V središču mesta je bilo do sedaj izvedenih kar nekaj ukrepov umirjanja prometa. Postavljene so grbine in dvignjeni prehodi za pešce ter dvignjena celotna križišča. Vsi omenjeni ukrepi služijo namenu varovanja šibkejših udeležencev v prometu, torej pešcev, med katerimi so najbolj rizična skupina otroci, starejši in slabotni, invalidi ter slepi in slabovidni. Zagotavljanje varnosti teh udeležencev lahko dosežemo prav z ukrepi umirjanja prometa oziroma z zmanjševanjem hitrosti na tistih odsekih, kjer je število takšnih udeležencev največ.
 
Omejena hitrost na 30 km/h je na območju med Partizansko cesto, Tomšičevo ulico in Strossmayerjevo ulico na skupni dolžini približno 1,2 km, uvedena že sedaj. Na območjih, kjer so ukrepi umirjanja prometa že izvedeni, je bila potrebna tudi postavitev vertikalne prometne signalizacije za omejitev hitrosti. V omenjenem kareju je tako posledično veliko vertikalne prometne signalizacije, saj je vsaka sprememba prometnega režima zahtevala tudi postavitev nove prometne signalizacije. Z željo, da zagotovimo večjo varnost v prometu in poenotimo območje omejene hitrosti, bo uvedena cona 30 na celotnem obravnavanem območju. Z ukrepom, ki ga pripravljamo že nekaj časa, se bo tako poenotila hitrost, veliko vertikalne signalizacije bo mogoče odstraniti, manjša hitrost udeležencev v prometu pa bo prispevala tudi k zmanjšanju izpustov motornih vozil, zato se bo kakovost bivanja na obravnavanem območju dvignila.
 
Cono 30 bomo uredili po vzoru tujih mest, kjer takšne prometne ureditve dobro funkcionirajo in prinašajo pozitivne učinke. Območje, ki ga bomo omejili na enotno hitrost 30 km/h bo tako obsegalo območje med Partizansko cesto na vzhodu (vstopno/izstopne točke v območje bodo na Tomšičevi ulici, Kopitarjevi ulici, Razlagovi ulici) in Strossmayerjevo ulico na zahodu (vstopne točke bodo na Mladinski ulici, Gregorčičevi ulici in Orožnovi ulici). Na severu bo vstopno/izstopna točka na Ribniški ulici, na jugu bo vstopna točka na Prešernovi ulici. Vsa vstopno/izstopna mesta območja bodo označena z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Dela, ki jih bo izvajalo podjetje Nigrad d.d., se bodo predvidoma zaključila do 1. junija 2015.
 


vodoravna delilna črta