Župan predstavil novosti pri pripravi proračuna 2015
vodoravna delilna črta

 

Danes je župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec, s podžupanjo Jelko Černivec in v.d. direktorja mestne uprave mag. Bojanom Babičem novinarjem predstavil novosti pri pripravi proračuna za leto 2015.
 
V času od umika izhodišč za pripravo proračuna je Mestna uprava Mestne občine Maribor intenzivno delala tako na stroškovni plati kot na področju dodatnih prilivov v proračun. Osnovni cilj je bil, da se proračun pripravi v višini prilivov zaključnega računa  iz leta 2013, ki so znašali približno 95 milijonov evrov.
 
V mesecu dni je vodstvu MO Maribor na prihodkovni strani uspelo najti približno 5 milijonov evrov dodatnih prihodkov. Viri dodatnih proračunskih prihodkov v MO Maribor bodo predvsem:
-        nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) - na podlagi izboljšanja in osveženih podatkov evidenc nepremičnin na področju MO Maribor,
-        odprodaja nepremičnin,
-        prihranki ter predvideni dobički javnih podjetij,
-        zaračunavanje komunalnih in drugih storitev državnim ustanovam, ki delujejo na področju MO Maribor (parkirne in druge javne površine).
 
Na žalost je država v tem času še znižala povprečnine občinam iz 536 evrov na prebivalca na 525 evrov na prebivalca, kar za Maribor pomeni približno 2 milijona evrov nižje prilive kot v letu 2014, zato je neto učinek intenzivnega dela zadnjega meseca približno 3 milijone evrov.
 
Med dolgoročnejšimi ukrepi bo MO Maribor pripravila tudi kriterije poslovanja za vsa javna podjetja in druge pravne osebe, katerih lastnica ali ustanoviteljica je, ki bodo vključevali tudi pričakovane donose pravnih oseb v normalnih pogojih poslovanja.
 
V zadnjem mesecu dni je vodstvo MO Maribor intenzivno iskalo tudi notranje rezerve na stroškovni strani in pripravila predloge za zmanjševanje stroškov delovanja mestne uprave. Področja, ki jih bo zajela racionalizacija stroškov delovanja mestne uprave so predvsem:
-        reorganizacija celotne mestne uprave z osnovnim ciljem učinkovitega delovanja in obvladovanja procesov dela v korist občankam in občanom,
-        zmanjševanje materialnih stroškov dela mestne uprave,
-        priprava predloga za optimizacijo, ki vključuje tudi združevanje nekaterih proračunskih porabnikov, katerih ustanovitelj je MO Maribor (zavodi, agencije, skladi...).
 
Racionalizacija dela na področju materialnih stroškov dela mestne uprave že poteka in kaže prve učinke, medtem ko bo celovita reorganizacija, kot eden najpomembnejših projektov, ob racionalizacijah s takojšnjimi učinki zagotavljal predvsem dolgoročne.
Na področju vzgoje in izobraževanja so največji strošek zavodov plače zaposlenih, v katere ni mogoče posegati, saj se o njih z reprezentativnimi sindikati pogaja država. Prihranki za občinski proračun so možni predvsem pri materialnih stroških. Vodstvo MO Maribor  pripravlja predlog ukrepov za zmanjšanje materialnih stroškov za delovanje zavodov, prihranke pa bi namenili za financiranje dodatnih izobraževalnih vsebin, ki jih izvajajo zavodi in jih je do zdaj dodatno financirala MO Maribor iz proračuna.
 

 


vodoravna delilna črta