Javni poziv občanom mestne občine Maribor k vložitvi prijav za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta


 

 

Komisija mestnega sveta Mestne občine Maribor za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po 42. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014 in 12/2019) objavlja

 

 

J A V N I    P O Z I V

občanom mestne občine Maribor k vložitvi prijav za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Maribor

 

Za člana nadzornega odbora je lahko imenovan kandidat, 

·      ki ima najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe, in

·      ki ima izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.

 

Član nadzornega odbora ne more biti član mestnega sveta, župan, podžupan, član sveta ožjih delov mestne občine, direktor mestne uprave, delavec mestne uprave ter član poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in mestnih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki mestnih proračunskih sredstev.

 

Člani nadzornega odbora opravljajo naloge nepoklicno.

 

Nadomestnega člana nadzornega odbora MOM imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor izmed občanov za čas do poteka mandata nadzornemu odboru v sedanji sestavi.

Ob prijavi na javni poziv je kandidat za nadomestnega člana nadzornega odbora dolžan priložiti:

-        diplomo kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede stopnje strokovne izobrazbe ter

-        življenjepis z opisom dosedanje poklicne kariere s poudarkom na dosedanjih izkušnjah s finančno-računovodskega ali pravnega področja.

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju v pozivu opredeljenih pogojev, z življenjepisom in opisom dosedanje poklicne kariere naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi na spletni strani http://www.maribor.si – razpisi in javne objave,  na naslov: Mestni svet Mestne občine Maribor, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »Nadomestni član nadzornega odbora MOM«.

 

Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi poziva na mariborski spletni strani http://www.maribor.sirazpisi in javne objave.

 

Z odločitvijo Mestnega sveta Mestne občine Maribor bodo prijavljeni kandidati seznanjeni najkasneje v osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.

 

V besedilu poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

  


vodoravna delilna črta