vodoravna delilna črta
Služba notranje revizije
Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
 
Vodja: Špela Kramberger, univ. dipl. ekon.,
             Preizkušena notranja revizorka,
             Državna notranja revizorka
Telefon: 02/2201-568
Faks: 02/2201-559
 

 

Služba notranje revizije deluje kot skupna notranjerevizijska služba, organizirana pri Mestni občini Maribor (MOM), v katero so vključeni tudi posredni proračunski uporabniki (javni zavodi, agencija in javni sklad), ki so (so)ustanovljeni s strani MOM.
 
Poslanstvo notranjega revidiranja je krepitev in zaščita vrednosti organizacije z dajanjem objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganja, s svetovanjem in poglobljenim razumevanjem delovanja organizacije.
 
Zaposleni v Službi notranje revizije spoštujemo načela in pravila vedenja zapisana v Kodeksu etike, ki ga je sprejel Inštitut notranjih revizorjev (IIA), kot javni uslužbenci pa tudi Kodeks ravnanja javnih uslužbencev ter Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in lokalnih skupnosti.
 
Storitve notranjega revidiranja zagotavljamo za 61 revizijskih enot v Mestni občini Maribor.
 
 
Poglavitne naloge Službe za notranjo revizijo so:
 
  • nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev in premoženja mestne občine,
  • preverjanje spoštovanje zakonov, drugih predpisov, razvojnih politik, ciljev, načrtov, programov in postopkov,
  • preverjanje primernosti in učinkovitosti notranjih kontrol in nudi pomoč pri njihovem razvijanju,
  • predlaganje ukrepov za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje poslovanja,
  • nadzor nad izvajanjem finančnega in materialnega poslovanja mestne uprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter pridruženih posrednih proračunskih uporabnikov, katerih (so)ustanoviteljica je MOM ali sofinancira njihovo dejavnost.

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Uradne ure
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta