vodoravna delilna črta
 
Vodja:    mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon.
Telefon: 02/2201-262
 
 
Delovno področje:
 
Urad za finance in proračun opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
 • pripravo in izvajanje mestnega proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
 • izvrševanje mestnega proračuna v skladu s predpisi,
 • spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter obveščanje župana in direktorja mestne uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaganje ustreznih ukrepov,
 • upravljanje javnih podjetij, javnih skladov ter uresničevanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb,
 • sodelovanje pri pripravi razvojnih programov in strategij, sodelovanje in koordiniranje pri postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem mestne občine in upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi,
 • uresničevanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb,
 • upravljanje s stvarnim premoženjem mestne občine in izvajanje zakladništva, opravljanjem nadzora nad upravljavci, najemniki in uporabniki stvarnega premoženja mestne občine, ki je preneseno v upravljanje, najem ali uporabo posameznim drugim upravljavcem, najemnikom ali uporabnikom,
 • zagotavljanje strokovne pomoči organom občine pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ,
 • spremljanje predpisov s področja javnih in drugih financ,
 • vodenje knjigovodstva proračuna ter pripravljanje analiz in finančnih poročil,
 • opravljanje finančno knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za proračun, krajevne skupnosti in ustanovljene mestne sklade,
 • pripravljanje in vodenje premoženjske bilance občine,
 • obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,
 • zagotavljanje vsebinske podpore za razvoj informacijskih procesov iz področja dela urada,
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
 • ponedeljek od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure,
 • v sredo od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure,
 • v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.
 
Uradne ure za poslovanje s strankami veljajo za vse organe Mestne uprave mestne občine Maribor, ki nimajo drugače določenih uradnih ur.
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Organizacijska sestava
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Sektor za proračun
Puščica  Sektor za računovodstvo
Puščica  Sektor za finance
Puščica  Služba za komunalo
vodoravna delilna črta
Uradne ure
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Aktualne novice in dogodki
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta