Skupna služba urejanja prostora
vodoravna delilna črta
Vodja: Mag. Zorica ZAJC KVAS
Naslov:
Telefon: 02 2201 445
Uradne ure:
Ponedeljek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda 8.00 – 12.00 in 13.00 - 17.00
Petek 8.00 – 13.00
 
Naloge občinskega urbanista v skladu z veljavno zakonodajo so:
o   strokovno svetovanje županji ali županu v zadevah urejanja prostora,
o   skrb za celostno politiko prostorskega razvoja občine,
o   skrb za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,
o   izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve
o   izvajanje drugih nalog s področja prostorskega načrtovanje (priprava urbanističnih mnenj, stališč…)
o   strokovno svetovanje županji ali županu v zadevah urejanja prostora,
o   izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve

 

             
Novela zakona o urejanju prostora, ki sicer še ni potrjen, pa določa naslednje naloge občinskega urbanista:
o   izdaja mnenja glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s prostorskimi izvedbenimi akti občine v skladu s predpisi, ki urejajo graditev,
o   potrjuje, da so izpolnjeni pogoji za uporabo kratkega postopka sprememb in dopolnitev OPN in OPPN v skladu s 115.a členom ZUreP-3 oziroma

 

Naloge priprave in vodenja postopkov za pripravo občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev zajemajo nabor vseh nalog, od pobude, priprave in razgrnitve izhodišč za pripravo prostorskega akta, sodelovanja z nosilci urejanja prostora, koordinacijo postopka vključno s sodelovanjem z javnostjo.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta