Medobčinska inšpekcija
vodoravna delilna črta
Vodja: Nina Mikl, univ.dipl.prav.
Naslov: Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
Telefon: 02/2201 516, 040 205 953 (v poslovnem času inšpekcije)
E-pošta: medobcinska.inspekcija@maribor.si
 
MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA je notranja organizacijska enota organa Skupne občinske uprave Maribor.
 
Delovno področje:
Medobčinska inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.
Nadzoruje izvajanje določb odlokov:
o   odloke o občinskih cestah,
o   odloke o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah,
o   odloke o ravnanju s komunalnimi odpadki,
o   odloke o oglaševanju in reklamiranju,
o   odloke o občinskih taksah,
o   odloke o taksi službah,
o   odloke o naravnih in kulturnih znamenitostih,
o   odloke o pokopaliških dejavnostih,
o   odloke o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,
o   odloke o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
o   ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.
 
Vloge, pritožbe, pobude:
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.
Vloge in pritožbe je mogoče dajati direktno na sedež Medobčinske inšpekcije ali tudi na sedeže občin ustanoviteljic Medobčinske inšpekcije, pisno, po telefonu in po e-pošti.
Inšpektorji so dolžni obravnavati vse vloge, tudi anonimne, ter varovati tajnost prijavitelja.
Pritožbeni organ zoper izdane akte v inšpekcijskih postopkih je župan posamezne občine ustanoviteljice, in sicer na območju tiste občine, kjer se je izdal ureditveni akt.
Pri vodenju postopkov v skladu z Zakonom o prekrških je pritožbeni organ krajevno pristojno sodišče.
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta