Sektor za izobraževanje
vodoravna delilna črta
Vodja:      Tatjana Rebernik, univ. dipl. ekon.
Sobe:       104 (vodja), 103, 102, 101, 109 (drugi uslužbenci sektorja)
Telefon:   02/2201-275 (vodja), 02/2201-292 (tajništvo)
Fax:         02/2201-293
E-pošta:    tatjana.rebernik@maribor.si
 
Delovno področje:
 
V sektorju za izobraževanje se izvajajo naloge, ki jih opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in so v pristojnosti lokalne skupnosti oz. so dogovorjene z občinskimi predpisi:
 • zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja – stroškov uporabe prostora in opreme;
 • financiranje dodatnega programa osnovne šole (pedagoški programi, ki zajemajo zgodnje učenje drugega tujega jezika in računalništva, sofinanciranje šolske prehrane);
 • zagotavljanje sredstev za brezplačne prevoze učencev v šolo in iz šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli;
 • zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije);
 • zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovne šole za odrasle;
 • dodatni izobraževalni programi za učence osnovnih in srednjih šol (program »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« in program »Mladi za napredek Maribora« v skladu s Pravilnikom o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor);
 • sofinanciranje preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine v mariborskih osnovnih šolah;
 • sofinanciranje dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor;
 • sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja;
 • urejanje statusnih, premoženjskih in drugih vprašanj na področju šolstva;
 • naloge v zvezi s podeljevanjem občinskih štipendij za nadarjene dijake in študente v skladu s Pravilnikom o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov ter štipendij za srednje poklicno izobraževanje v skladu s Pravilnikom o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja;
 • prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike, ki jih izvaja Zveza prijateljev mladine Maribor (Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralna značka, Programi za ustvarjanje v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah (Deveta dežela), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus);
 • sofinanciranje javnih del na področju izobraževanja.
 
Osnovnošolsko izobraževanje v Mestni občini Maribor izvaja 20 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom, ter zasebni osnovni šoli Waldorfska šola Maribor in Osnovna šola Montessori Maribor. Osnovno glasbeno izobraževanje zagotavljata javna glasbena šola Konservatorij za glasbo in balet Maribor in zasebna Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Maribor. Osnovnošolsko izobraževanje odraslih ob vrsti drugih svojih dejavnosti s področja izobraževanja odraslih zagotavlja Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Javno službo s področja osnovnega šolstva izvajata v mestu tudi Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in Dom Antona Skale Maribor.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta