Oddaja predlogov projektov
vodoravna delilna črta

 

Zbiranje predlogov občanov

Razvrščanje zbranih predlogov

Povratna informacija o prejetih predlogih

Okvirna časovnica 

 

Zbiranje predlogov občanov
Občani lahko predloge podajo na vnaprej pripravljenih obrazcih na sedežu mestne četrti oziroma krajevne skupnosti v času uradnih ur, na spletni strani in po elektronski pošti mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za katero podajajo predlog.
 
Razvrščanje zbranih predlogov
Delovna skupina, v sestavi tajnik in dva člana sveta mestne četrti oz. krajevne skupnosti, zbrane predloge razvrsti (podobne oz. enake predloge lahko tudi smiselno združijo) ter posreduje v pregled in opredelitev pristojnim organom MU MOM.
 
Povratna informacija o prejetih predlogih
Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti predlagateljem posreduje povratno informacijo o preverjenih pobudah/predlogih. Na podlagi prejetih opredelitev in ovrednotenj projektov bodo oblikovani seznami projektov, ki bodo občanom predloženi v glasovanje.
 
Okvirna časovnica
1.
Priprava gradiva za predstavitve in obveščanje občanov
junij - september 2017
2.
PR (mediji, splet, gospodinjstva, novinarska)
oktober 2017
3.
Zbiranje projektnih predlogov
oktober - december 2017
4.
Obdelava predlogov znotraj mestne uprave 
december 2017 - januar 2018
5.
Odgovor predlagateljem (zavrnjeni projekti) + javna razgrnitev potrjenih projektnih predlogov
februar - marec 2018
6.
Priprava glasovnic + ureditev volišč, vabila občanom
april 2018
7.
Glasovanje
maj 2018
8.
Informacija o projektih na seji MS
junij 2018
9.
Izvedba projektov
2018-2019

  

Natančne datume bodo določili sveti posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti.
 
 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Obrazec za zbiranje predlogov projektov
Puščica  Predlogi projektov po MČ in KS