Svet krajevne skupnosti
vodoravna delilna črta
Svet krajevne skupnosti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja in zastopa krajevno skupnost.
 
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta krajevne skupnosti je neprofesionalna.
 
 
Svet krajevne skupnosti za mandatno obdobje 2018-2022 sestavljajo:
  • Primož Hedl, predsednik
  • Valter Pristovnik, podpredsednik
  • Peter Jurše, podpredsednik
  • Vesna Žuraj, članica
  • Dragica Missa, članica
  • Eva Zupanc, članica
  • Hermina Grace, članica
  • Aleš Žgur, član
  • Karmen Robič, članica
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa krajevne skupnosti