Srečanje z lastniki gozdov s posebnim namenom

Novica
28. novembra, 2022

Lastniki gozdnih parcel se srečujejo s težavami z zelenim odrezom, vožnjo izven gozdnih cest in nespoštljivim ravnanjem obiskovalcev.

Skupna služba varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor (SSVO) je v letošnjem letu pripravila Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor. S sprejetjem tega odloka se je občina kot lokalna skupnost zavezala k bolj trajnostnemu in večnamenskemu ravnanju z gozdovi, ki ležijo v neposredni bližini urbanega dela Maribora.

Gozdovi s posebnim namenom so izjemno pomembni za prebivalce mesta, saj zvišujejo kvaliteto bivanja, zagotavljajo zdravo življenjsko okolje in rekreacijo ter omogočajo stik z naravo. Ne smemo pa pozabiti na okolijski vidik teh gozdov. Imajo veliko vlogo pri blaženju podnebnih sprememb, varujejo mesto pred ekstremnimi vremenskimi pojavi in so pomembni za ohranjanje narave in biodiverzitete.

Ker je lastništvo omenjenih gozdov močno razdrobljeno, je zelo pomembna komunikacija z lastniki in drugimi deležniki v smislu informiranja, izobraževanja in povezovanja. Zato je Skupna služba varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor s sodelovanjem Zavoda za gozdove Slovenije organizirala prvo delavnico, na kateri smo nagovorili predvsem lastnike gozdnih parcel. Srečanja, ki je potekalo v sredo, 23.11.2022 v prostorih Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor, so se poleg lastnikov gozdov, udeležili tudi predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), Inšpekcije za gozdarstvo, Družbe slovenskih državnih gozdov (SiDG), Urada za okolje in prostor Mestne uprave Kranj in Skupne službe varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor.

Uvodoma je vodja Skupne službe varstva okolja Cvetka Slana pozdravila vse navzoče in jim predstavila namen srečanja z željo po dobrem in vzajemnem sodelovanju. Sledil je ogled bližnjega studenškega gozda, kjer je Renato Vovk, dipl. inž. gozd. (UNI)  na praktičnih primerih predstavil različne načine gospodarjenja, opozoril na kaj naj bodo lastniki gozdov pozorni v gozdovih s posebnim namenom in na težave, s katerimi se srečujejo lastniki gozdov pri gospodarjenju.

Po ogledu gozda je Maja Marinček Kanop iz Skupne službe varstva okolja v veliki predavalnici šole predstavila pomen in vsebino Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor in dokument »Usmeritve za gospodarjenje, nadomestila in kriterije za odkup na območju gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor«, ki bo v kratkem na voljo na spletni strani Skupne službe varstva okolja https://okolje.maribor.si/domov. V nadaljevanju je vodja odseka za načrtovanje in razvoj gozdov Zavoda za gozdove Slovenije dr. Mateja Cojzer predstavila osnutek 10-letnega gozdnogospodarskega načrta območja Maribor v delu, ki obravnava gospodarjenje z gozdovi s posebnim namenom. V predstavitvi je zajela temeljne strategije in prednostne naloge pri gospodarjenju z gozdovi s podrobnejšimi usmeritvami za gozdove s posebnim namenom.

V glavnem delu predavanj je Renato Vovk predstavil usmeritve za izvajanje odloka pri praktičnem gospodarjenju z gozdovi. V usmeritvah je pojasnil kakšno naj bi bilo gospodarjenje v primestnih gozdovih in na kaj je potrebno biti pozoren pri izvajanju gozdarskih del v mestnih gozdovih. Opozoril je na varstvene režime in omejitve pri gospodarjenju z mestnimi gozdovi ter dolžnosti in pravice, ki jih lastnikom gozdov nalaga Zakon o gozdovih. Ker veliko lastnikov gozdov gospodarjenje povezuje z visokimi stroški, je na praktičnem primeru prikazal izračun stroškov in dobička pri gospodarjenju. Ta je pokazal, da se ob dobrem gospodarjenju stroški povrnejo, ob nerednem gospodarjenju pa se stroški večajo zaradi stroškov sanacije. Izpostavil je tudi težavo, da veliko lastnikov gozdov ne ve, kako se lotiti gospodarjenja z gozdovi, zato je ob koncu predstavil smernice, kako se lotiti gospodarjenja z gozdom.

V razpravi, ki je sledila, se je odprlo več vprašanj na temo problematike odlaganja zelenega odreza v gozdove in s tem nalaganje dela čiščenja in posledično stroškov na lastnika gozda, ki je po zakonu dolžan očistiti gozd odpadkov in zelenega odreza. Lastnike skrbi tudi  varnost obiskovalcev gozda, saj ti ne upoštevajo opozoril gozdnih delavcev o nevarnostih med izvajanjem gozdnih del. Opozorili so tudi na divje vožnje motoristov in kolesarjev izven gozdnih cest, s čimer uničujejo gozdno podrast in znižujejo vrednost lastnine. Naj opozorimo, da je po Zakonu o gozdovih vožnja (za vsa vozila) izven gozdnih cest dovoljena le za gospodarjenje z gozdovi ali reševanje ljudi oziroma premoženja.

Zavedati se je potrebno, da ima vsak gozd lastnika. Prost dostop v gozd je v Sloveniji privilegij (ni v vseh državah tako). Obiskovalci gozda smo le gostje in prav je, da spoštujemo želje lastnika in upoštevamo gozdni bonton.

Gradivo predavanj je dostopno na https://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/narava/mestni-gozdovi

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano