Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi Zrkovci

Novica
17. januarja, 2024

Z objavo sklepa pričenjamo s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi Zrkovci – v nadaljevanju: OPPN.

Z OPPN je načrtovana etapna gradnja večje stanovanjsko-poslovne soseske. Soseska je predvidoma programsko razdeljena na dva dela, na zahodni in severni strani se nahaja stanovanjski del, ob Puhovi ulici ter na stičišču z avtocesto pa večja poslovna pozidava. V osrednjem delu soseske se predvidoma nahaja večji javni trg, na katerega se veže ponudba sosednjih stavb, ki imajo v pritličju opredeljen program centralnih dejavnosti – vse razvidno iz priloženega elaborata – Izhodišča za pripravo OPPN.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O))  vabimo zainteresirano javnost k sodelovanju pri pripravi  osnutka navedenega akta, v okviru predlagane zasnove ureditve. Pisne predloge in pripombe pričakujemo do najkasneje 21.12.2023 na naslov mestna.obcina@maribor.si s pripisom: OPPN  Novi Zrkovci – 3503-23/2023.

Več informacij na povezavi.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano