Prevzemna mesta in zbirna mesta mešanih komunalnih odpadkov po Odloku o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor

Novica
6. septembra, 2023

Vse upravnike na območju Mestne občine Maribor obveščamo o določbah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor (MUV, št. 9/2020 in 2/2022), ki v 23., 24. in 25. členu določajo prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov, prevzemna mesta mešanih komunalnih odpadkov in zbirna mesta mešanih komunalnih odpadkov.

V času do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov s strani izvajalca gospodarske javne službe, se odpadki zbirajo v tipiziranih posodah, tipiziranih zabojnikih ali tipiziranih vrečah z logotipom izvajalca gospodarske javne službe, ki so nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice.

Uporabnik je dolžan svoje odpadke prestaviti na določeno prevzemno mesto zvečer po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure zjutraj na dan odvoza. Uporabnik mora posodo ali zabojnik po prevzemu odpadkov vrniti na zbirno mesto. Upravitelj večstanovanjskih objektov se zadolži, da svoje zabojnike umaknejo s prevzemnih mest na zbirna mesta najkasneje v roku štirih ur od prevzema odpadkov.

Izjema se lahko določi skladno s 5. alinejo 24. člena, ki določa: »Če s tem soglaša pristojni organ, so lahko prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta. To velja le v izrednih primerih, kadar prostorska, arhitekturna ali prometna ureditev ne omogoča zbirnega mesta pri uporabniku oziroma kadar uporabnik nima svojega pripadajočega zemljišča. O vlogi uporabnika odloča urad, pristojen za komunalo, z upravno odločbo po predhodnem soglasju posebne komisije. Komisija je sestavljena iz predstavnika urada, pristojnega za komunalo, medobčinske inšpekcije in izvajalca gospodarske javne službe.«

Glede na navedeno vas pozivamo, da v kolikor so zabojniki, ki pripadajo objektu, katerega upravnik ste, postavljeni na javni površini, le- te prestavite na funkcionalno zemljišče objekta v roku 10 dni od prejema tega poziva. V kolikor tega ne boste storili, bomo primorani podati prijavo na pristojno Medobčinsko inšpekcijo, ki bo prestavitev zabojnikov odredila z odločbo.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano