Nova prometna ureditev Lenta

Novica
22. marca, 2024

Z novo ureditvijo, povezavami in dejavnostmi ob vodi bo nabrežje reke Drave z ponovno postalo eno osrednjih zbirališč meščank in meščanov. MO Maribor je sledila predlogu stroke, ki je predlagala popolno zaporo za osebni promet na Lentu (med Vodnim in Sodnim stolpom), razen za stanujoče, dostavo, enosledni promet in JPP. Območje Lenta je odslej »shared-space« cona (20 km/h), ki je že bila v preteklosti uvedena na Glavnem trgu in Koroški cesti ter Cafovi ulici. Obnovljeno nabrežje reke Drave tako ustvarja trajnostno, varno, privlačno in prijazno okolja za prebivalce in obiskovalce mestnega jedra.

MO Maribor se z obnovo mestnega središča odziva na problematiko vseh evropskih mest, ki so bila načrtovana na način, da so imela spalna naselja odmaknjena iz središča mesta. V evropskih mestih se vse bolj poudarja in kaže, kako pomembno je, da so javne površine v središčih namenjene ljudem, a ne v smislu veleblagovnic in nakupovalnih verig, ampak kot urbani prostor, namenjen druženju ljudi. MO Maribor je z dokončano obnovo nabrežja Lent, ki bo namenjena druženju in sprehodu ob Dravi, prenovo Glavnega trga s Koroško cesto, ki odpira prostor pešcem in manjšim lokalnim ponudnikom, ureditvijo tržnice in novega Mlečno-mesnega paviljona, urejenega Vojašniškega trga s Kulturno četrtjo Minoriti, ki v staro mesto jedro vnaša novo življenje, naredila preobrazbo, ki se v širšem kontekstu evropskih držav kaže za učinkovito in potrebno.

Z izvedbo obnove nabrežja reke Drave smo povečati kakovost ključnih odprtih javnih prostorov na degradiranem območju, ki je hkrati območje večplastne kulturne dediščine starega mestnega jedra

MO Maribor je zaključila z izvedbo projekta Obnova nabrežja reke Drave. MO Maribor je za ureditev nabrežja uspešno kandidirala za evropska sredstva in prejela sklep o sofinanciranju 2,382.064,70 milijona evrov (Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020). Pogodba o sofinanciranju projekta je bila z Ministrstvom za naravne vire in prostor podpisana 23.8.2023. Investicija je obsegala preureditev levega nabrežja reke Drave v območju med Studenško brvjo in Vodnim stolpom v dolžini več kot 1 km ter skupni površini okoli 24.000 m2. Faza projekta, ki je bil prijavljena za sofinanciranje je bila v celoti izvedena medtem ko bo naslednja faza prenove izvedena ko bo finančno stanje to dopuščalo.

Z zaključeno obnovo nabrežja reke Drave na Lentu brez skrbi za promet

Mestna občina Maribor je že pred časom pristopila k izvedbi analize prometa v času zaprtja Lenta zaradi gradbišča. Na osnovi opravljene prometne študije je bilo ugotovljeno, da se promet v kumulativnem smislu ne zvišuje. Povprečno se 25.000 vozil na dnevnem nivoju pelje ali skozi mestno središče ali pa so to izvorno ciljne poti.

Kljub povečanju prometa na nekaterih odsekih kritična preobremenitev cest ni dosežena, na podlagi česar je Mestna uprava MO Maribor sledila predlogu stroke, ki je predlagala popolno zaporo za osebni promet na Lentu (med Vodnim in Sodnim stolpom), razen za stanujoče, dostavo, enosledni promet in JPP. Za izjeme, ki lahko vozijo po Lentu je z tako odlokom, ki ga je Mestni svet MO Maribor potrdil na 13. redni seji, območje Lenta »shared-space« cona (20 km/h), ki je že bila v preteklosti uvedena na Glavnem trgu in Koroški cesti ter Cafovi ulici.

Glede prometnega režima bodo tako na širšem območju Lenta v veljavi naslednje spremembe:

 • Dvosmerni promet med Vodnim stolpom ter Ribiško ulico;
 • Enosmerni promet med Ribiško ulico ter Studenško brvjo;
 • Območje umirjenega prometa v obeh smereh Med Ribiško ulico in Vodnim stolpom s potopnim valjem pri Vodnem ter Sodnem stolpu (»shared-space« cona (20 km/h) – dostop z dovolilnico za stanujoče, dostavo, enosledni promet in JPP).

Parkirnih površin na Lentu ne bo, razen na južni strani Pristana ter pri stavbi na naslovu Ob Bregu 8. Med Ribiško in Strmo ulico bo promet potekal enosmerno v smeri Strme ulice. Promet bo reguliran s potopnimi valji, ki bodo pri Vodnem in Sodnem stolpu.

Pomembno obvestilo za stanovalce

V naslednjih dneh bo MO Maribor aktivno informirala stanovalce, lastnike garaž in gostinskih lokalov na Lentu, da pristopijo k ureditvi dovolilnic za vstop v varovano območje skupnega prometnega prostora.

Upravičenci do vstopa v varovano območje skupnega prometnega prostora so podjetja, ki vršijo dostavo blaga do strank, izvajajo servisne in kurirske dejavnosti, vzdrževanje objektov z lokacijo v varovanem območju skupnega prometnega prostora, stanovalci, ki so lastniki ali najemniki stanovanj v tem območju ali lastniki ali najemniki garaž in poslovnih prostorov. Ti upravičenci si lahko pridobijo letno dovoljenje za vstop z vozilom v DOSTAVNEM ČASU (med 5.00 in 10.00 uro), z izjemo najemnikov garaž ali stanovalcev z možnostjo parkiranja na dvorišču v območju. Ti so upravičeni do izdaje letnega dovoljenja za 24-urni vstop v varovano območje skupnega prometnega prostora do parkirnega prostora.

Za pridobitev dovoljenja in dovolilnice za vstop v varovano območje skupnega prometnega prostora je potrebno izpolniti ustrezno vlogo, ki je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor (Vloge in obrazci/Vloga za izdajo dovoljenja za vstop v območje za pešce in območje umirjenega prometa).

Obvezne priloge so:

 • Kopija prometnega dovoljenja vozila, katerega NDM ne sme presegati 5t (za stanovalce vozilo ne sme presegati 3,5t);
 • Dokazila o poslovnem sodelovanju s stranko v varovanem območju skupnega prometnega prostora – velja za dostavne, servisne in kurirske službe;
 • Dokazila o lastništvu ali najemu stanovanja, poslovnega prostora;
 • Dokazila o možnosti parkiranja na dvorišču, v kolikor ta možnost obstaja;
 • Dokazilo o plačilu upravne takse.

Izpolnjeno vlogo skupaj z ustreznimi prilogami je potrebno oddati v vložišču Mestne občine Maribor (soba št. 14), poslati po elektronski pošti na gp.mom@maribor.si ali po pošti na naslov Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Najemniki parkirnih prostorov v garažni hiši na Usnjarski ulici in na parkirišču Žički dvor, se morajo obrniti na upravnika garažne hiše oz. parkirišča Žički dvor, kjer bodo prejeli dovolilnico za 24-urni vstop do parkirnega mesta.

Najemniki parkirnih prostorov na parkirišču Žički dvor, se morajo obrniti na lastnika parkirišča Žički dvor (Galerija gosposka), kjer bodo prejeli dovolilnico za 24-urni vstop do parkirnega mesta.

Najemniki parkirnih prostorov v garažni hiši na Usnjarski ulici se naj obrnejo na upravnika garažne hiše, kjer bodo prejeli vlogo za izdajo dovoljenja za vstop v varovano območje skupnega prometnega prostora, ki jo morajo poslati na Mestno občino Maribor.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano