Objavljen dopolnjen Osnutek Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Maribor v obdobju 2024 – 2027 s konkretnimi predlogi javne obravnave

Novica
16. novembra, 2023

Mestna občina Maribor pripravlja nov LPK – temeljni razvojni dokument s katerim lokalna skupnost opredeli in razvojno načrtuje javni interes na področju kulture, prioritete, ukrepe ter cilje in kazalce za njihovo doseganje. Priprava osnutka LPK je od samega začetka tekla kot posvetovalni proces in odprt dialog. V procesu so sodelovali deležniki strokovne kulturne in splošne javnosti. Proces nastajanja je bil razdeljen na več faz, ki so si načeloma sledile linearno, a se tudi prepletale. Analitična in participativna faza sta bili zaokroženi v začetku februarja 2022, strokovna komisija pa je v začetku meseca maja 2022 zaključila tudi sintetični del.

Potek in rezultati javne obravnave

V mesecu septembru 2022 je sledila javna obravnava osnutka LPK. V tem času je bila organizirana 1 javna predstavitev osnutka LPK, na kateri so sodelovali predstavniki strokovne javnosti, javnih zavodov, nevladnih organizacij in zainteresirani posamezniki.

V času trajanja javne obravnave je bilo prejetih 213 pripomb, predlogov, kritik in pohval, razmišljanj ter konkretnih prispevkov za izboljšanje besedila, ki jih je 38 udeležencev, javnih zavodov, nevladnih organizacija in zainteresiranih posameznikov naslovilo na različna vsebinska poglavja osnutka LPK.

Pripombe so bile podane na vsa poglavja LPK (izhodišča, cilji, vizija, koncept, ukrepi, spremljanje stanja). Glede na kompleksnost obravnave, število in raznovrstnost prispevkov sta bili nadalje izvedeni dve dialoški srečanji s sodelujočimi v obravnavi, eno s poudarkom na strateškem delu in drugo usmerjeno v del vezan na ukrepe.

Obravnava zbranih predlogov in pripomb

Zbrani predlogi in pripombe so bili pregledani v Uradu za kulturo in mladino MO Maribor, ki je opravil tudi presojo njihove strokovne in izvedbene utemeljenosti ter pripravil odgovore glede njihovega upoštevanja. Osnutek LPK je dopolnjen s konkretnimi predlogi javnosti, predvsem pa so bili ponovno premišljeni in oblikovani ukrepi za doseganje strateških razvojnih usmeritev in ciljev. Nekaj predlogov je odprlo vprašanja o razumljivosti nekaterih formulacij, saj je bila vsebina bodisi napačno razumljena ali nejasna. Osnutek LPK je doživel določeno slogovno in vsebinsko preoblikovanje z namenom lažjega povezovanja ciljev in ukrepov. Nekaterih predlogov ni bilo mogoče upoštevati – bodisi zato, ker ne bi bili izvedljivi v času trajanja LPK in glede na oceno načrtovanih sredstev, oziroma bi zahtevali ponovitev celotnega procesa priprave strategije. Nekateri predlogi bodo upoštevani skozi izvedbo same strategije.

Zaradi ocene, da gre pri novem osnutku LPK za bistvene spremembe glede na prvotno verzijo, je osnutek LPK ponovno dan v javno obravnavo. Urad za kulturo in mladino MO Maribor bo nato izdelal končni predlog LPK, ki bo posredovan v potrjevanje Mestnemu svetu MOM.

Javna obravnava bo potekala od četrtka, 16. novembra 2023, do srede, 6. decembra 2023 do 12. ure. Pripombe in predlogi se bodo v času javne obravnave zbirali po elektronski pošti na e-naslov kultura@maribor.si s pripisom »oddaja pripomb in predlogov na osnutek LPK«.

Pripombe in predlogi naj imajo pripis na katero poglavje/stran osnutka LPK se navezujejo saj bo s tem omogočena lažja obravnava.

Vsi pravočasno prispeli predlogi bodo evidentirani in ustrezno obravnavani. Urad za kulturo in mladino MOM bo koordiniral proces opredeljevanja do predlogov. Po izteku javne obravnave bodo obravnavani predlogi zbrani in javno objavljeni v posebnem poročilu.

Rok za oddajo pripomb in predlogov na priloženem obrazcu je četrtek, 6. decembra 2023 do 12. ure.

Objavljen dopolnjen Osnutek Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Maribor v obdobju 2024 – 2027 s konkretnimi predlogi javne obravnave

Javne objave

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano