Maribor postaja sodobno urbano središče zahvaljujoč številnim zaključenim investicijskim projektom

Novica
8. januarja, 2024

V zadnjih 5 letih smo zahvaljujoč znanju, kompetencam, sodelovanju, zahtevnim odločitvam Mestnega sveta Mestne občine Maribor, pomoči državnih institucij, ministrstev, treh vlad, povezovanju v Partnerstvu za Pohorje in Štajersko, sodelavcem in izvajalcem uspeli izvesti stotine malih in velikih projektov z aktivacijo lastnega znanja za načrtovanje, projektiranje in izvajanje, ki so dali rekordno realizacijo proračuna, ki pomaga ohranjati delovna mesta v Mariboru in regiji.

Proračun Mestne občine Maribor je v letu 2023 po zadnjem sprejetem rebalansu, znašal 196,2 milijonov evrov. Prihodki oz. prejemki so bili planirani v višini 179,8 milijonov evrov. Realizacija prihodkov oz. prejemkov je 171,3 milijona evrov, kar znaša 95,3 odstotkov realizacije planiranih prihodkov oz. prejemkov. Realizacija proračuna (začasna knjižena realizacija na dan 4.1.) na odhodkovni strani znaša 166,4 milijona evrov, kar predstavlja 84,8 odstotkov realizacije veljavnega proračuna. Stabilna rast prihodkov in odhodkov Mestne občine Maribor v obdobju mandata župana Aleksandra Saše Arsenoviča (2019 do 2022) potrdila z zgodovinsko najvišjo realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2023 kljub najvišjemu podfinanciranju občine.

Mestna občina Maribor je imela na dan 11.12. 4,2 mio evrov zapadlih obveznosti (likvidirani in potrjeni računi) do različnih upnikov, ki pa jih je ob prejetih prilivih iz naslova sofinancerskih sredstev s strani države, v celoti poplačala. Računi v višini 465.000 evrov, ki so imeli valuto 30.12. in 31.12.2023 (sobota in nedelja), ko ni bilo plačilnega prometa in po ZIPRS zapadejo v plačilo na prvi delovni dan, so bili poravnani dne 3. januarja. Neusklajeni računi v višini 468.000 evrov, ki so imeli valuto v decembru, bodo plačani v prvi polovici meseca januarja letošnjega leta. 

Žal leto 2024 ne prinaša bistvenih sprememb na strani prihodkov iz naslova (pod)financiranja občine s strani države, ravno nasprotno, občina mora primarno slediti poplačilu zakonsko obveznih nalog, med katerimi bo tudi načrtovan dvig plač zaposlenim v javnem sektorju, ki bodo usklajene s povprečjem letne inflacije za leto 2023. Veseli nas, da so na strani Vlade prepoznali potrebo po izravnavi vrzeli med zakonsko obveznimi nalogami občin in prejetimi državnimi sredstvi za ta namen, a še vedno premalo za reševanje rekordne razlike, ki je samo iz leta 2022, ko je bila 20,3 milijonov evrov, v letu 2023 zrasla na 33,4 milijonov evrov in bo v 2024 še višja.

Črpanje državnih in evropskih sredstev v letu 2023 najvišje v zadnjih 17 letih

Mestna občina Maribor je v petletnem razvojnem ciklu, ki je vse od začetka nastopa prvega mandata ambiciozno naravnan in s strani strokovnih služb ter vseh izvajalcev korektno izveden. Iz priložene tabele je razvidno, da je Mestna občina Maribor v letu 2023 pridobila 23,1 milijona evrov državnih in evropskih sredstev kar je najvišja višina počrpanih sredstev v zadnjih 17 letih. Za primerjavo, v petih letih mandata župana Arsenoviča je bilo skupaj počrpanih več kot 50,7 milijona evrov državnih in evropskih sredstev, kar je skoraj petkrat toliko kot v petletnem obdobju pred nastopom mandata.

Mesto Maribor v zadnjih petih letih doživlja preobrazbo in razvoj v sodobno urbano središče zahvaljujoč številnim investicijskim projektom (Zdravstvena postaja Magdalena, Obnova promenade v Mestnem Parku, Obnova dvorane Tabor, Ureditev nabrežja Drave – Lent, Splavarska brv, Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti – Muzej najstarejše trte, Sodni stolp in vzpostavitev kulturne četrti Minoriti; Koroška cesta z Glavnim trgom, Center Rotovž, …), ki so jih državne in evropske institucije potrdile in sofinancirale. Te naložbe so preoblikovale mestno krajino, spodbujajo trajnostni razvoj, kulturni razcvet, gospodarsko rast in izboljšujejo kakovost življenja meščank in meščanov ter obiskovalcev. V proračunsko leto 2024 vstopamo realno, optimistično in odgovorno, s ciljem uresničevanja vizije, da bo Maribor vsak dan boljši.

Odnosi z javnostmi MO Maribor

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano