Javno povabilo za peko kostanjev za leto 2022

Novica
25. avgusta, 2022

Mestne nepremičnine d.o.o., na podlagi koncesijskega akta (Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v Mestni občini Maribor – Medobčinski uradni vestnik , št. 17/2014, 15/2015 in 15/2021) objavlja povabilo za postavitev hišk za prodajo in peko kostanjev na območju prodajnih površin v Mestni občini Maribor.

DOLOČITEV PRODAJNIH MEST

Za potrebe prodaje in peke kostanjev se določijo naslednje lokacije:

1. TRG SVOBODE (zraven kioska Pikapolonica)

2. GLAVNI TRG (plato – avtobusno postajališče)

3. OSOJNIKOVA ULICA (ob ograji pokopališča – križišče Osojnikove  in Ceste XIV. divizije)

4. VODNIKOV TRG (zgornji plato)

Ponudnik lahko kandidira samo za eno  lokacijo.

PRIDOBITEV PRODAJNIH MEST

Prodajne površine za peko in prodajo kostanja  se oddajo v uporabo za čas od 15. septembra 2022  do 31. decembra 2022.

Zavezujoči ponudbi (Priloga I.) je  obvezno treba priložiti:

 • podatke o ponudniku, identifikacijsko številko (davčna številka) kontaktne podatke;
 • potrdilo o registraciji poslovnega subjekta ali kmetijskega gospodarstva, ter potrdilo za opravljanje dejavnosti peke in prodaje kostanjev;
 • navedbo višine enkratnega nadomestila za uporabo prodajne površine, ki jo je ponudnik pripravljen ponuditi za uporabo prodajne površine, ki pa ne sme biti nižja od:
 • 2900,00 EUR za lokacijo pod zaporedno številko 1
 • 2100,00 EUR za lokacijo pod zaporedno številko 2
 • 1600,00 EUR za lokacijo pod zaporedno številko 3
 • 1400,00 EUR za lokacijo pod zaporedno številko 4

Na lokacijah za peko in prodajo kostanjev mora izbrani ponudniki postaviti svojo hiško, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • dimenzije prodajnih  hišk smejo biti   največ  2,00 m x 3,00 m tlorisne površine;
 • na javno površino lahko izbrani ponudnik postavi samo prodajno hiško in boben za pečenje kostanjev, vso ostalo blago mora skladiščiti v prodajni hiški za prodajo in peko kostanjev.

Pogoj za izbiro ponudnika je oddana ponudba s priloženimi ustreznimi dokumenti, kot izhaja iz zahtev v ponudbi.  Merilo za izbiro ponudnika je najvišje ponujeno enkratno nadomestilo. Če bosta za isto lokacijo prispeli dve ali več ponudb, bodo izvedena pogajanja o višini enkratnega nadomestila za uporabo prodajne površine, ki bodo organizirana in izvedena na sedežu podjetja Mestne nepremičnine d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor,  5 delovnih  dni po oddaji ponudb. Ponudniki  bodo o morebitnem terminu pogajanj obveščeni ter pozvani telefonsko. V kolikor se ponudnik pogajanj ne bo udeležil, se smatra, da ostaja pri svoji prvotni ponudbi.

Ponudbe morajo prispeti do vključno torka  06. septembra 2022, do 9:00 ure  na naslov:

Mestne nepremičnine d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, ali na e-pošto: natasa.matijevic@mestne-nep.si  ali  info@mestne-nep.si

Pravočasno prispele ponudbe bodo komisijsko pregledane in obravnavane po merilu javnega povabila dne 6.9.2022.

Mestne nepremičnine d.o.o. si pridržujejo možnost, da javno povabilo zaključijo z ne izbiro ponudnika.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za uporabo prodajnih površin za peko in prodajo kostanjev z natančno določitvijo mikrolokacije podpisane  v roku 7 dni po izbiri. V kolikor ponudnik v 7 dneh ne pristopi k podpisu pogodbe, se prodajno mesto lahko dodeli drugemu ponudniku.

Pogoj za podpis pogodbe je plačano enkratno nadomestilo za uporabo prodajne površine.

Prodajno hiško mora izbrani  ponudnik postaviti na prodajno površino najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Če izbrani ponudnik hiške ne postavi v roku 10 dni od podpisa pogodbe, se pogodba prekine in lokacija se lahko ponovno ponudi drugemu ponudniku na podlagi vloge.

Po 31.12.2022 lahko uporabnik prodajne površine pogodbo podaljša na podlagi Vloge za podaljšanje  rabe prodajne površine.

NAČIN OBJAVE

Javno povabilo za postavitev hišk za prodajo in peko kostanjev na območju prodajnih površin se objavi na spletni strani Mestne občine Maribor www.maribor.si.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano