Sklep o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja severno od Istrske ulice v Mestni občini Maribor

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Z objavo sklepa pričenjamo s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja severno od Istrske ulice v Mestni občini Maribor  – v nadaljevanju: OPPN severno od Istrske ulice. Investicijska namera, ki je predmet navedenega OPPN  obsega gradnjo treh večstanovanjskih objektov, na večjem delu območja je predvidena podzemna garaža v dveh etažah. Predvidi se ureditev zelenih površin, prometna in komunalna ureditev – vse razvidno iz priloženega elaborata – strokovne podlage Območje nameravane gradnje, oziroma OPPN  je v naravi nepozidana površina. Obsega parcele s parcelnimi številkami 972/4, 973/1, 252/1,1253/1, 1254/1, 1255/2, 2099/1, 2101/1, vse k.o. 681 Pobrežje in meji na jugu na Istrsko ulico, na severu na Cesto Osvobodilne fronte, na vzhodu na Tolstojevo ulico, na zahodu na obstoječe stanovanjske in proste površine ob Cesti XIV Divizije. Velikost zemljišča je 8295 m².

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O))  vabimo zainteresirano javnost k sodelovanju pri pripravi  osnutka navedenega akta, v okviru predlagane zasnove ureditve. Pisne predloge in pripombe pričakujemo do najkasneje 6.7.2023 na naslov mestna.obcina@maribor.si   s pripisom: OPPN  Istrska – 3503-4/2023.

 Več informacij je v prilogah (Sklep in Strokovne podlage).

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano