Sklep o popravku številke parcele, ki pravilno glasi: 1726/15 –  ID znak 637 1726/15

Obvestilo

Rok je potekel

Sklep o popravku številke parcele, ki pravilno glasi: 1726/15 –  ID znak 637 1726/15

Splošni opis

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. in 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE) in 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12, 17/13, 8/14) v zvezi z drugim odstavkom 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ( Ur. list RS, št. št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/1082/13175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti sklep, št. 4780 -17/2021-45 z dne 14.3.2022  s katerim v odločbi, št. 4780-17/2021-39 z dne 18.11.2021, v četrti vrstici 1. točke izreka navedene odločbe pri navedbi številka parcele popravi tako, da namesto številka parcele 1726/12 pravilno glasi 1726/15. Četrta vrstica 1. točke izreka navedene odločbe tako pravilno glasi:

ID ZNAKKatastrska občinaŠtevilka parcele
637 1726/15ROŠPOH1726/15

Po pravnomočnosti tega sklepa se v zemljiški knjigi izbriše vknjižena lastninska pravica za Mestno občino Maribor, matična številka 5883369000, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor  pri osnovnem pravnem položaju katastrska občina 637 Rošpoh parcela 1726/12 (ID 6293787) in se v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica za Mestno občino Maribor, matična številka 5883369000, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor  pri osnovnem pravnem položaju katastrska občina 637 Rošpoh parcela 1726/15, ID znak 637 1726/15.

Sklep o popravku številke parcele, ki pravilno glasi: 1726/15 -  ID znak 637 1726/15

Priloge

Sklep, št. 4780-17/2021-45 z dne 14.3.2022 o popravku številke parcele, ki pravilno glasi: 1726/15 - ID znak 637 1726/15.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano