Osnutek Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Maribor v obdobju 2024–2027

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Mestna občina Maribor vljudno vabi ustvarjalce in producente v kulturi, strokovno in zainteresirano javnost k sodelovanju v javni obravnavi osnutka Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Maribor v obdobju 2024–2027 (v nadaljevanju: LPK).

LPK predstavlja temeljni dokument razvojnega načrtovanja kulturnih politik in ukrepov v lokalni skupnosti, pojasnjuje obstoječe stanje, utemeljuje vizijo razvoja in določa javni interes, predlaga prioritete in področne cilje. Osnovni namen dokumenta je Mestni občini Maribor in deležnikom s področja kulture omogočiti vsebinsko in časovno usklajeno ter povezano načrtovanje in izvajanje kulturnih politik ter razvojnih ukrepov, ob tem pa uveljaviti razumevanje, kako kulturo vključevati v druge področne strategije in z njimi povezane politike.

V mesecu septembru 2022 je potekala prva javna obravnava osnutka LPK. V času trajanja javne obravnave je bilo prejetih 213 pripomb, predlogov, kritik in pohval, ki so bili pregledani v Uradu za kulturo in mladino MO Maribor, ki je opravil tudi presojo njihove strokovne in izvedbene utemeljenosti ter pripravil odgovore glede njihovega upoštevanja. Osnutek LPK je dopolnjen s konkretnimi predlogi javnosti, predvsem pa so bili ponovno premišljeni in oblikovani ukrepi za doseganje strateških razvojnih usmeritev in ciljev. Nekaj predlogov je odprlo vprašanja o razumljivosti nekaterih formulacij, saj je bila vsebina bodisi napačno razumljena ali nejasna. Osnutek LPK je doživel določeno slogovno in vsebinsko preoblikovanje z namenom lažjega povezovanja ciljev in ukrepov. Nekaterih predlogov ni bilo mogoče upoštevati – bodisi zato, ker ne bi bili izvedljivi v času trajanja LPK in glede na oceno načrtovanih sredstev, oziroma bi zahtevali ponovitev celotnega procesa priprave strategije. Nekateri predlogi bodo upoštevani skozi izvedbo same strategije.

Zaradi ocene, da gre pri novem osnutku LPK za bistvene spremembe glede na prvotno verzijo, je dokument ponovno dan v javno obravnavo.

Javna obravnava bo potekala od četrtka, 16. novembra 2023, do srede, 6. decembra 2023 do 12. ure. Z željo pridobiti čim več predlogov javnosti jo podaljšujemo do 20. 12. 2023 do 12. ure.

Pripombe in predlogi se bodo v času javne obravnave zbirali po elektronski pošti na e-naslov kultura@maribor.si s pripisom »oddaja pripomb in predlogov na osnutek LPK«.

Pripombe in predlogi naj imajo pripis na katero poglavje/stran osnutka LPK se navezujejo saj bo s tem omogočena lažja obravnava.

Vsi pravočasno prispeli predlogi bodo evidentirani in ustrezno obravnavani. Urad za kulturo in mladino MOM bo koordiniral proces opredeljevanja do predlogov. Po izteku javne obravnave bodo obravnavani predlogi zbrani in javno objavljeni v posebnem poročilu.

Rok za oddajo pripomb in predlogov na priloženem obrazcu je sreda, 6. december 2023 do 12. ure.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko tajništva Urada za kulturo in mladino MOM (02) 22 01 468 v času uradnih ur.

Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki v skladu s 56. 61. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjenega gradiva in ne bodo javno objavljeni ter bodo varovani v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uradni list EU, 2016/679 – GDRP), veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in internimi akti Mestne občine Maribor. Javno naznanilo se objavi na spletni strani Mestne občine Maribor na povezavi www.maribor.si. Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano